A Felsőoktatási és K+F Programcentrum létrehozásának megalapozottsága

A DARFT 2001. január 30-i határozatával programcentrumok létrehozásáról döntött, abból a megfontolásból, hogy az elkészült stratégiai és operatív programok megvalósítására koncentrálja az erőforrásait.

A programcentrumok szakmai jellegét, tevékenységi mátrixát és a Dél-alföldi régió megyéiben való megoszlását az 1. táblázat szemlélteti.

1. táblázat:

DARFT megye Infrastruktúrális PRC-k Stratégiai PRC-k Vidékfejlesztési PRC-k
Bács-Kiskun megye Informatika Gazdaságfejlesztés Környezetvédelem
Csongrád megye Logisztika és Határmenti kapcsolatok Felsőoktatás és K+F Agrár
Békés megye Közlekedés Foglalkoztatás és szakképzés Turisztika

A programcentrumok feladata regionális szintű projekt előkészítés, regionális együttgondolkodás a versenyszféra szereplőivel.

A programcentrumok (saját céljaik elérése révén) a régió fejlődését elősegítő önkéntes szerveződések, amelyek regionális hatású projektek felkutatásával, kidolgozásával, finanszírozási hátterének feltárásával és a projektek megvalósításával a DARFT stratégiai céljainak elérését támogatják.

A programcentrumok által nyújtott előnyök:

  1. a hasonló érdekek, célok mentén regionális szintű együttműködést kialakító partnerek számára kommunikációs és információs hátteret nyújt,

  2. tanácsadói háttér megszervezésével, segíti a projekt-elképzelések finanszírozásra alkalmas formában történő elkészítését,

  3. keretet ad az együttműködő partnerek pályázataihoz,

  4. valamint a források megszerzése során, a DARFT támogatásával megfelelő súlyt és regionális keretet ad a finanszírozás elnyeréséhez,

  5. segíti az elkészülő projekt-portfoliók eljutását a potenciális befektetőkhöz, támogatókhoz, saját csatornáin, rendezvényein keresztül.

A programcentrumok tevékenysége a széleskörű partnerség biztosításával a valódi, hatékony, regionális projektek megvalósításra orientálódott regionális együttműködést hoz létre, indít el, amely a Dél-Alföldi Régió minden szereplője számára nyitott, segíti az eddig elkészült regionális fejlesztési tervek, programok megvalósulását.

A Felsőoktatási és K+F programcentrum alapvető célja a dél-alföldi régiófejlesztés és a gazdasági versenyszféra igényeihez igazodó multidiszciplináris kutatási feladatok összehangolása. A régió szellemi erőforrásainak bevonásával kutatási – fejlesztési kooperáció valósítandó meg, amely biztosítja az alkalmazott kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásba vételét a technológiai transzfer programok koordinálása révén. Az alkalmazott kutatások keretet nyújtanak gyakorlatorientált PhD programok végrehajtására is.

A Programcentrum konzorciumi formában került létrehozásra. A konzorcium tagjainak szerepét a regionális innovációs láncban a 2. táblázatban mutatjuk be.

2. táblázat:

A Felsőoktatási és K+F programcentrum felkért gesztora a Szegedi Tudományegyetem Kutatási Kooperációs Központ munkaszervezete az UNICOTEC Kht. A konzorcium tagjain kívül a szélesebb szakértői kör az egyes kutatási projektek kidolgozása kapcsán kerülhet bevonásra. 2001. év során létrehoztuk a programcentrum szervezeti és működési kereteit. Egyrészt a felkért szervezetek nyilatkozata alapján megalakult a konzorcium, másrészt az alábbi regionális feladatok végrehajtásában való részvétellel megindult a Programcentrum működése és megvalósult a 2001. évre előirányzott feladatok teljesítése:

  1. "Phare2000 program projektjeinek tanácsadói, szakértői támogatása" projekt

  2. "Programcentrumokhoz kapcsolódó együttműködést elősegítő és kommunikációs akciósorozat" projekt

  3. "Regionális, megyei és kistérségi információs adatbázisok összehangolt rendszerbe szervezése" projekt

  4. "A Dél-alföldi régió marketing kommunikációs eszközeinek kialakítása" projekt